Uitgebreid zoeken

 
Zoekopties wissen
Alles deselecteren Alles selecteren
 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Compo Ticketing BV

Artikel 1 Definities
1. Compo Ticketing: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Rijksweg 44, 6269AC te Margraten, leverancier van onder o.a. e-ticketsoftware en software voor verkoop van tegoedbonnen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer: 57697310.
2. Opdrachtgever: de partij, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Compo Ticketing een overeenkomst heeft gesloten.
3. Programmatuur: de door Compo Ticketing in het kader van de overeenkomst te leveren programmatuur ter vervaardiging van e-tickets of tegoedbonnen.
4. Consument: de partij met wie de opdrachtgever een overeenkomst sluit met betrekking tot de aanschaf van één of meer e-tickets of tegoedbonnen.
5. Overeenkomst: iedere tussen de opdrachtgever en Compo Ticketing tot stand gekomen overeenkomst ter zake van de dienstverlening van Compo Ticketing, alsmede ter zake van de levering van de programmatuur, scanapparatuur en/ of andere zaken.
6. E-ticket: het toegangsbewijs dat de consument aanschaft in het kader van een overeenkomst tussen hem en de opdrachtgever, welke met behulp van de programmatuur is vervaardigd en de consument toegang geeft tot een door of namens de opdrachtgever georganiseerd evenement.
7. Schriftelijk: als schriftelijke communicatie wordt in deze algemene voorwaarden eveneens begrepen langs elektronische weg tot stand gebrachte communicatie.
 
Artikel 2 Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen de opdrachtgever en Compo Ticketing.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan, door Compo Ticketing, derden dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. In het geval dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden strijdig zijn met het bepaalde in de overeenkomst, gelden de in de overeenkomst opgenomen bedingen.
5. Vernietiging of nietigheid van één der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In voorkomende gevallen zullen partijen in overleg treden teneinde een vervangende regeling vast te stellen, waarbij zo veel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
 
Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst
1. Alle aanbiedingen en offertes van Compo Ticketing zijn vrijblijvend.
2. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod binden Compo Ticketing niet.
3. Aan een aanbod dat gebaseerd is op door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
4. Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, geldt een aanbod niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Compo Ticketing niet tot de nakoming van een deel van het in het aanbod vermelde, tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door Compo Ticketing schriftelijk uitgebrachte, en specifiek aan de opdrachtgever gerichte aanbod, door de opdrachtgever, schriftelijk is aanvaard.
7. Indien de aanvaarding door de opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Compo Ticketing, komt de overeenkomst niet conform de afwijkende aanvaarding tot stand. De afwijkende aanvaarding geldt als een aan Compo Ticketing gericht aanbod. In dat geval brengt de schriftelijke aanvaarding door Compo Ticketing de overeenkomst tot stand.
 
Artikel 4 Inhoud en wijziging van de overeenkomst
1. Compo Ticketing verbindt zich jegens de opdrachtgever uitsluitend tot datgene wat is bepaald in het aanvaarde aanbod als bedoeld in lid 7 van het vorige artikel, alsmede tot het bepaalde in deze algemene voorwaarden.
2. Compo Ticketing stelt de programmatuur ter beschikking van de opdrachtgever en verstrekt daarbij de benodigde instructies voor een juiste implementatie daarvan op zijn website. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen draagt de opdrachtgever zelfstandig zorg voor een juiste implementatie van de programmatuur.
3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. Compo Ticketing zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.

Artikel 5 Voldoening van ticketgelden
Betalingen door consumenten ter zake van e-tickets worden ontvangen door Compo Ticketing en verrekend met de tussen de opdrachtgever en Compo Ticketing overeengekomen en aan Compo Ticketing toekomende vergoedingen. De hoogte van de hierbedoelde vergoedingen, alsmede de afrekening daarvan, wordt bij overeenkomst vastgesteld.
 
Artikel 6 Apparatuur
1. Tenzij voor de terbeschikkingstelling van apparatuur aan de opdrachtgever uit hoofde van een bruikleenovereenkomst uitdrukkelijk een bepaalde termijn is overeengekomen, verliest de opdrachtgever het recht op het gebruik van de apparatuur op het moment dat de overeenkomst is geëindigd. De opdrachtgever is vanaf dat moment verplicht de apparatuur zo spoedig mogelijk te retourneren aan Compo Ticketing. De kosten van verzending van de apparatuur komen voor rekening van de opdrachtgever.
2. Voor zover de levering van apparatuur geschiedt uit hoofde van een bruikleenovereenkomst, is de opdrachtgever verplicht de apparatuur als een goed gebruiker onder zich te houden.
3. Van gebreken aan de geleverde apparatuur doet de opdrachtgever zo spoedig mogelijk mededeling aan Compo Ticketing. De geleverde apparatuur wordt geacht aan de overeenkomst te beantwoorden indien de opdrachtgever Compo Ticketing niet terstond na het moment dat de opdrachtgever redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte behoorde te zijn, in kennis stelt van het gebrek.
4. De opdrachtgever is verplicht de schade die gedurende de bruikleenovereenkomst aan de geleverde apparatuur is veroorzaakt aan Compo Ticketing te vergoeden

Artikel 7 Onderhoud
1. Indien partijen zijn overeengekomen dat Compo Ticketing de geleverde programmatuur zal onderhouden, zal dit geschieden overeenkomstig de gebruikelijke procedures van Compo Ticketing en de daarover, met de opdrachtgever, gemaakte afspraken.
2. De opdrachtgever is gehouden overeenkomstig de gebruikelijke procedures van Compo Ticketing geconstateerde fouten ten aanzien van de programmatuur gedetailleerd aan Compo Ticketing te melden. Na ontvangst van de melding zal Compo Ticketing naar beste inzicht en vermogen fouten trachten te herstellen. Compo Ticketing zal de fouten herstellen op de door hem te bepalen wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen komen onderhoudswerkzaamheden die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van gebruiksfouten of van andere aan de opdrachtgever toe te rekenen oorzaken, separaat voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 8 Verplichtingen van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever is verplicht tijdig alle - voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst - relevante gegevens en overige informatie aan Compo Ticketing te verstrekken.
2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle door hem verstrekte gegevens.
3. Indien de in lid 1 bedoelde gegevens niet, niet tijdig of anderszins niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Compo Ticketing staan, is Compo Ticketing gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever zijn verplichtingen volledig is nagekomen. Alle hiermee in verband staande extra gemaakte kosten en geleden schade komen voor rekening van de opdrachtgever.
4. De opdrachtgever is verplicht de consument te informeren over regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De opdrachtgever begrijpt dat Compo Ticketing – ten behoeve van een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst – persoonsgegevens van de consument zal verzamelen. De opdrachtgever vrijwaart Compo Ticketing van alle aanspraken van de consument ter zake.

Artikel 9 Opschorting en ontbinding
1. Compo Ticketing is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of - indien de omstandigheden dit rechtvaardigen - de overeenkomst met directe ingang te ontbinden indien de opdrachtgever de verplichtingen uit deze overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Compo Ticketing ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
2. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Compo Ticketing gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. Voorts is Compo Ticketing gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van Compo Ticketing kan worden gevergd.
4. Alle in verband met de opschorting en/ of ontbinding van de overeenkomst te maken extra kosten en geleden schade komen voor rekening van de opdrachtgever.
5. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Compo Ticketing op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
6. Indien Compo Ticketing de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.

Artikel 10 Prijzen en betalingen
1. De van toepassing zijnde prijzen en nadere betalingscondities zijn bij afzonderlijke overeenkomst vastgesteld.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld zijn alle bedragen exclusief btw.
3. Onverminderd hetgeen omtrent voldoening van ticketgelden in artikel 5 is bepaald, dienen betalingen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, op de door Compo Ticketing voorgeschreven wijze.
4. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf het moment dat het verzuim intreedt, is de opdrachtgever de dan wettelijke handelsrente verschuldigd. De wettelijke handelsrente wordt berekend tot en met de dag dat het volledig openstaande bedrag is voldaan.
5. Alle redelijke kosten ter voldoening van verschuldigde bedragen, ten aanzien waarvan de opdrachtgever in verzuim is, komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Wet Incassokosten 2012.

Artikel 11 Intellectueel eigendom
1. Tenzij hiervan schriftelijk is afgeweken, berusten alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst geleverde programmatuur uitsluitend bij Compo Ticketing of zijn licentiegevers.
2. Indien en voor zover Compo Ticketing programmatuur waarvan derden rechthebbende zijn aan de opdrachtgever ter beschikking stelt, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de naleving van de daaraan eventueel verbonden aanvullende voorwaarden. De opdrachtgever vrijwaart Compo Ticketing van aanspraken van derden ter zake.
3. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden overeenkomstig het bepaalde in deze algemene voorwaarden, dan wel overeenkomstig hetgeen anderszins uitdrukkelijk is overeengekomen. Voor het overige zal de opdrachtgever de programmatuur niet verveelvoudigen en slechts gebruiken voor het doel waarvoor de programmatuur aan de opdrachtgever ter beschikking is gesteld. De opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven.
4. Een aan de opdrachtgever toekomend recht is niet overdraagbaar en mag niet in sublicentie worden gegeven.
5. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding ten aanzien van de programmatuur omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom te verbergen, te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud
1. In het kader van een koopovereenkomst door Compo Ticketing geleverde zaken blijven zijn eigendom totdat de opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
2. Het is de opdrachtgever verboden de geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, te vervreemden, te verpanden of op andere wijze te bezwaren.
3. De opdrachtgever is verplicht de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust met inachtneming van de redelijke zorgvuldigheidseisen te bewaren en als herkenbaar eigendom van Compo Ticketing onder zich te houden.
4. De opdrachtgever is verplicht om, ten aanzien van de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, Compo Ticketing onmiddellijk in kennis te stellen van het gegeven:
   * dat de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert;
   * dat de opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd;
   * dat op de opdrachtgever de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard;
   * dat enig beslag op de zaken wordt gelegd, waarbij de opdrachtgever de curator of beslagleggende deurwaarder meedeelt dat de zaken eigendom zijn van Compo Ticketing.
5. Indien de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichtingen, is Compo Ticketing zonder enige voorafgaande sommatie en/ of ingebrekestelling gerechtigd de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust terug te vorderen en de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever verleent Compo Ticketing bij voorbaat toestemming, en zal haar alle gelegenheid verschaffen om de zaken zo nodig terug te halen. Terughalen van de zaken geschiedt voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 13 Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is Compo Ticketing niet aansprakelijk voor enige schade door de opdrachtgever of derden geleden. Compo Ticketing is met name niet aansprakelijk voor schade als bedoeld in de volgende leden van dit artikel.
2. Compo Ticketing is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder geleden verlies en gederfde winst.
3. Compo Ticketing is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen of onderhoud in de voor de uitvoering van de overeenkomst gebruikte programmatuur.
4. Compo Ticketing is niet aansprakelijk voor misbruik, vervalsing van e-tickets of ander onrechtmatig handelen van de consument of derden.
5. Compo Ticketing is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Daaronder wordt in elk geval begrepen schade als gevolg van tekortkomingen van derden van wie de dienstverlening van Compo Ticketing afhankelijk is en die zich buiten de macht van Compo Ticketing hebben voorgedaan.
6. Indien onverminderd het bepaalde in dit artikel onherroepelijk komt vast te staan dat enige wettelijke grond tot schadevergoeding aanleiding geeft, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de in het kader van de betreffende overeenkomst bedongen prijs, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7. Nimmer zal de aansprakelijkheid van Compo Ticketing meer belopen dan het bedrag dat in het kader van een door hem afgesloten aansprakelijkheidsverzekering onder de gegeven omstandigheden wordt uitgekeerd.
8. De opdrachtgever vrijwaart Compo Ticketing van aanspraken van de consument en derden met betrekking tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de consument en elke andere vorm van onrechtmatig handelen van de opdrachtgever jegens de consument.

Artikel 14 Slotbepalingen
1. Op elke overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Tenzij een dwingende wetsbepaling anders voorschrijft, is uitsluitend de rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Compo Ticketing bevoegd van geschillen kennis te nemen.